में होटल के पास भारत Sanganer Sports Stadium - 302029, Sanganer, Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan, India.sg